ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “ Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta My Office Binası Barbaros Mah. Lale Sok. No:2/7 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “TCHIBO” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TCHIBO tarafından belirlenen çerçeve kapsamında çeşitli ürünlerin, hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu www.tchibo.com.tr internet sitesi ile mobil uygulama da dahil çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan dijital ortamlarda (bundan böyle "SİTE" olarak anılacaktır) üye olmak amacıyla TCHIBO üyelik formunu eksiksiz dolduran ve bizzat işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul eden ve TCHIBO tarafından üyeliği onaylanan gerçek veya tüzel kişi üye kullanıcı (bundan sonra "ÜYE" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim edilmiştir.

MADDE 2- KONU

Sözleşme, SİTE ve SİTE vasıtasıyla sunulan ürün ve/veya hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılmasına ilişkin koşulların ve ÜYE ile TCHIBO’nun bu bağlamda hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki sözcükler ve ifadeler karşılarındaki anlamları taşıyacaktır:

KULLANICI:TCHIBO SİTE’sini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Link:SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İçerik:SİTE'de ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Kişisel Veri:Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, ve benzeri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü verilerdir.

MADDE 4- ÜYELİK ŞARTLARI

4.1.“Üye”lik statüsünün kazanılması için ÜYE olmak isteyen Kullanıcı tarafından sipariş verilmesi (ÜYE olarak sipariş verme seçeneğini seçerek) veya sipariş verilmeksizin SİTE’de yer alan üyelik başvuru formunda talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve bu Sözleşme’nin dijital ortamda okunup onaylanmasından sonra TCHIBO’ya değerlendirilmek üzere iletilmesi gerekmektedir. TCHIBO tarafından başvuru değerlendirilip uygun görülmesi durumunda üyelik onaylanacaktır. TCHIBO tarafında iletilecek onay bildiriminin ÜYE’ye ulaşması ile işbu Sözleşme kurulmuş olacak, “Üye”lik statüsü başlayacak ve ÜYE işbu Sözleşme, “Kullanım Şartları” ve “Gizlilik ve Güvenlik” başta olmak üzere SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşacaktır.

4.2.ÜYE olmak isteyen Kullanıcı’nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen tüzel kişiler tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili 18 yaşından gün almış yetkilisi tarafınca SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcı’lar için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvuruların veya TCHIBO tarafından geçici veya sürekli olarak üyelikten çıkartılan kişiler tarafından yapılan başvuruların tespit edilmesi halinde üyelik derhal iptal edilecektir.

4.3.“Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup, ÜYE kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “ÜYE adı" ÜYE’ye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

4.4.Üyelik başvurularının kabulü TCHIBO'nun kendi takdirindedir. TCHIBO herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları reddetme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, TCHIBO üyeliği onaylanan bir ÜYE'nin TCHIBO'nun uygunluk gerekliliklerini karşılamaması veya sonradan kaybetmesi durumunda üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda ÜYE’nin bu hususa ilişkin olarak herhangi bir itirazda ve talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

4.5.TCHIBO, üyelik süresince SİTE kullanımı, ürün ve/veya hizmetten faydalanma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya sair sebeplerle ÜYE’den ilave bilgiler talep etme hakkını saklı tutar.

4.6.ÜYE, güncel elektronik posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde ÜYE'ye iletilmeyen hiçbir husustan TCHIBO sorumlu tutulmayacaktır.

4.7.ÜYE, üyelik başvurusu veya sipariş sırasında veya sonrasında sahte kimlik bilgileri kullanması, yanlış bilgi vermesi, kendisinin bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik tespit etmesi veya değişiklik meydana gelmesi halinde güncellememesi veya TCHIBO’nun Sözleşme’yi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamaması nedenleriyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.8.TCHIBO, Madde 4.7.’de düzenlenen durumun tespit edilmesi halinde ÜYE’nin üyeliğini, sipariş dahil tüm işlemlerini derhal iptal etme ve SİTE erişimini engelleme ve bu ihlal neticesinde maruz kalacağı zararı ÜYE’ye rücu etme hakkını saklı tutar.

MADDE 5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.ÜYE, üyelik için başvurmak suretiyle, bu Sözleşme ve Sözleşme’de atıfta bulunan metinlerde, özellikle “Kullanım Şartları” ve “Gizlilik ve Güvenlik” başta olmak üzere SİTE’de bulunan açıklamaları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

5.2.ÜYE, üyelik başvurusu ve üyelik süresince yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmeyi, bu Sözleşme’de ve Sözleşme’de atıfta bulunan metinlerde yer alan hüküm ve kurallara uymayı, sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı davranış sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.

5.3.ÜYE, TCHIBO tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişilere ya da kuruluşlara veremez ve ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu maddenin ihlali neticesinde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TCHIBO’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TCHIBO’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.4.ÜYE, ÜYE adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumlu olup, üyeliğin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan bizzat sorumlu olamaya devam edecektir.

5.5.ÜYE, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi ve başkalarına ait olan Kişisel Veriler’i kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

5.6.ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı şekilde veya bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

5.7.ÜYE, SİTE’ye zarar verecek herhangi bir yazılım veya materyal bulundurmamayı, paylaşmamayı, bu sebeplerden dolayı herhangi bir tazminat talebi, cezai yaptırım veya zarar doğması halinde tüm zarardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8.ÜYE tarafından SİTE üzerinden beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’nin kendi kişisel görüşüdür ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TCHIBO ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TCHIBO’nun ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9.ÜYE, SİTE üzerinden gerçekleştirdiği uygunsuz davranış nedeniyle herhangi bir zarar veya tazminat talebinden münhasıran sorumludur. Bu bağlamda hak iddia eden kişilerin başvuracağı herhangi bir hukuki süreçte TCHIBO’nun herhangi bir etkisi veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve hiçbir koşulda taraf değildir.

5.10.ÜYE, TCHIBO’nun sağladığı ortamları kullanmak için yeterli elektronik donanıma sahip olduğundan kendi emin olmalıdır. Donanımsal yetersizlikten kaynaklanan sorunlardan TCHIBO sorumlu değildir.

5.11.TCHIBO’nun bağlantılı Link’lerde yer alan İçerik’lere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.12.SİTE üzerinden gerçekleştirilecek her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, katılım koşulları uyarınca ilgili çekilişe / kampanyaya başvuran ve bu kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan ÜYE’ler, ilgili kullanım koşullarını okuduklarını ve peşinen onayladıklarını ve bu bağlamda herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, Kişisel Veriler’in korunması ilişkin mevzuat düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

5.13.ÜYE, SİTE’nin belli alanlarında ÜYE’lere tanınan yorum/değerlendirme yapma imkanlarını kullanması halinde, ilgili sayfalarda yayınladığı, bulunduracağı ve/veya sisteme yüklediği/yükleyeceği bilgilerin, mesajların ve benzeri paylaşımların tamamının veya bir bölümünün aleni hale geleceğini bildiğini ve bu kapsamda bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, söz konusu üçüncü kişilere karşı hakları saklı olmak üzere, üçüncü kişilerin ÜYE’nin aleni hale getirdiği bilgileri işlemesi bakımından TCHIBO’ya karşı hiçbir hakkı olmadığını ve herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

6.1.TCHIBO, SİTE ve SİTE içeriğinde yer alan bütün marka, alan adı, logo, kodlar, yazılım ve programlar dahil her türlü materyaller, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu, satış sistemi, modeli ve iş metodu ve modeli dahil sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin materyallere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. ÜYE, yukarıda sayılanları, kısacası SİTE içeriğinin tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya TCHIBO veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, kaydedemez, değiştiremez, yayamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, kiralayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez veya başka bir sitede teşhir edemez, pazarlayamaz, işleyemez, dağıtamaz, online veya başka şekilde üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Yukarıda sayılanların aksi, bu Sözleşme’de veya ilgili kullanım koşullarında belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla TCHIBO’nun yazılı izni alınmadan kullanılamaz.

6.2.ÜYE, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı davranarak TCHIBO veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin TCHIBO tarafından tek taraflı olarak derhal feshedilebileceğini, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun ÜYE’ye ait olacağını, TCHIBO’nun veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi her türlü zararı ve TCHIBO’nun üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- FESİH

7.1.TCHIBO, ÜYE’nin yürürlükteki mevzuat, Sözleşme veya atıfta bulunan diğer metinlerdeki herhangi bir hükme aykırı davranması halinde Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda ÜYE TCHIBO’nun her türlü zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talepte derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.TCHIBO ayrıca her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bilgi verme yükümlülüğü bulunmaksızın üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama veya üyeliğe son verme hakkına sahiptir.

7.3.Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesi, fesih veya iptal edilmesi durumunda ÜYE’nin, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden TCHIBO ve diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumluluğu devam edecektir.

MADDE 8- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

TCHIBO gerek SİTE gerekse kullandığı yazılımlar, programlar, uygulamalar, diğer dijital sistemlerini titizlikle denetlemekte ve güvenlik tedbirleri almaktadır. Ancak tüm tedbirlere rağmen ÜYE cihazlarında bulunabilecek, teknik aksaklıklar veya kötü niyetli müdahaleler ve benzeri durumlar sonucunda veri kayıpları, eksiklikler, kesintiler ve/veya zararlar meydana gelebilmektedir.

TCHIBO, verdiği hizmetler çerçevesinde ÜYE’nin SİTE'ye erişmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilere ve diğer verilere, yazılımlara, programlara, uygulamalara gibi her türlü araca erişimi, kullanımı, bilgi/belge/dosya yüklenmesi/indirilmesi gibi her türlü işlem sebebiyle Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından ve bunlar ya da bu mahiyette başka herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aynı şekilde TCHIBO bu işlemler esnasında herhangi bir kötü niyetli yazılım (visrüs, spyware, malware, worm, cookie vb) veya kötü niyetli dış müdahale nedeniyle gerek ÜYE gerekse üçüncü kişilerde meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TCHIBO işbu Sözleşme’yi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TCHIBO açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TCHIBO'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1.Sözleşme Değişiklikleri

İşbu Sözleşme, www.tchibo.com.tr adresinden ve mobil uygulamadan erişilebilir olup, TCHIBO bu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme'nin değiştirilen hüküm ve koşullarının SİTE’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ve ÜYE’yi bağlayacağı, ÜYE tarafından peşinen kabul edilmiştir. ÜYE değişiklikleri bilmediğini veya Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.

10.2.Devir

TCHIBO, bu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. ÜYE bu Sözleşme’yi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

10.3.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve ÜYE ile TCHIBO arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. ÜYE’nin tüketici statüsünde bulunması ve söz konusu SİTE’nin kullanımı tüketici hukuku alanına dahil olması halinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerlerin aşılması halinde Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Bunun dışında kalan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. TCHIBO'nun, ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10.4.Tebligat

ÜYE’nin üyelik başvurusu esnasında bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirimin yapılacağı adres olarak kabul edilir ve buraya yapılan bildiriler yasal tebligat etkisine sahiptir. TCHIBO tarafınca ÜYE’nin kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirimin TCHIBO tarafından yollanmasından itibaren 24 saat sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, elektronik posta adresindeki değişiklikleri yazılı olarak bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. ÜYE her türlü değişikliği servis@tchibo.com.tr adresine iletmelidir. TCHIBO elektronik postasında yaptığı değişikliği derhal SİTE’de yayınlayacak olup, ÜYE bu değişikliği takip etmekten kendisi sorumludur.

10.5.Kayıtların Geçerliliği ve Bağlayıcılığı

ÜYE, Sözleşme ve SİTE’nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda TCHIBO’nun defter, kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6.Geçersizlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve uygulanmasını etkilemez.

10.7.Feragat

TCHIBO'nun Sözleşme’de düzenlenen hak ve yetkilerinden birisini derhal kullanmaması, bu hak ve yetkilerine halel getirmeyeceği gibi, bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına da gelmez.

10.8.Yürürlülük ve Kabul

ÜYE, üyelik başvurusu işlemleri esnasında “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip onaylaması ile birlikte Sözleşme ve atıfta bulunulan metin hükümlerini okuduğunu, anladığını, koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.