Ödüllü Yarışmalar

Ödüllü yarışmalara katılım ve bunların düzenlenmesi ve de ödül bildirimlerinin gönderilmesi ve ödüllerin dağıtılması için tarafınızca bilgi paylaşılmasına ihtiyaç duymaktayız. Bu veriler örneğin şunları içermektedir:


  • Ad, soyad
  • E-posta adresi
  • Adres
  • Doğum tarihi (gün/ay/yıl)
  • Uygulanabilir olması halinde telefon numarası
Bu veri işleme faaliyetinin yasal gerekçesi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır. Diğer bir ifadeyle, tarafınızla Tchibo arasındaki akdi ilişkiye (katılım hüküm ve koşulları) dayalı olarak tarafımıza veri sunarsınız. Daha detaylı bilgiye ilgili katılım hüküm ve koşullarından ulaşabilirsiniz.


Kişisel verileriniz bu kapsamda İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu süre boyunca verileriniz yalnızca herhangi bir hukuki uyuşmazlık halinde ispat unsuru olarak ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, bir finansal idarenin kontrol gerçekleştirmesi halinde, finansal ve vergi doğrulaması amaçlarıyla ve de olası bir suç faaliyetini açıklığa kavuşturma amaçlarıyla tekrar işlenebilecektir. Kanunen öngörülmüş daha uzun bir yasal saklama süresinin mevcut olmaması halinde, söz konusu veri işleme amacının ortadan kalkması ile verileriniz imha edilecektir.


Bu verilerin doğrudan reklam amaçlarıyla da kullanımına onay vermeniz halinde, KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin kişiye özel pazarlama amaçları ile işlenmesine yönelik onaylarınızı ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.